oosickatanabld

Previous
oosickatanabld28ff28ffhamonshobuL6.3tanto7sm.2hilyr.tanto.ls7tantobarrystanto2wraptangwakbladewraptangwakwhl1086.Okissaki.nnaoshi1086.Okissaki.l1086hirawak1086naginata.2.16.011086tanto2.208.01.1086tanto8.01.pwtanto1.28.0210862.02bladessmhamonsmkatana11086Fetantoawsmclose121702tanto012003HLtantolg0327031086katana050503 1086 kat050503 tanto061603forTed061603Ted3Aage07070312.16.03.tanto8.12.04tqnto28.12.04tanto19-13-04 1086 katanaRobertBurns101804L6kat11.14.04Nakago11.26.04SanMaiJan2005HighLayerJan2005WolfschutzkatanakissakiWolfschutzdaishoSept03051086tantoSept0305sanmaiwak1086May2008
oosickatanabld